АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


Органи на управление на Асоциацията

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К – СТАРА ЗАГОРА

Гергана Микова – Областен управител на област Стара Загора и представител на Държавата в Общото събрание на Асоциация по В и К – Стара Загора

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К – СТАРА ЗАГОРА

Представител на държава/община

Обхвата на обособената територия

Брой жители

Процентно съотношение на гласовете в „Асоциация по В и К – Стара Загора”

%

Областна администрация Стара Загора  

35

Община Стара Загора

160108 ж.

31,23

Община Братя Даскалови

8677 ж.

1,69
Община Гурково

5127 ж.

1,00

Община Гълъбово

13394 ж.

2,61

Община Казанлък 72581 ж.

14,16

Община Мъглиж 10180 ж.

1,99

Община Николаево 4346 ж.

0,85

Община Опан 2950 ж.

0,58

Община Павел баня 14186 ж.

2,77

Община Раднево 20079 ж.

3,92

Община Чирпан 21637 ж.

4,22

 

Население на област Стара Загорa                        333 265 ж.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К – СТАРА ЗАГОРА

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ, съгласно чл. 198е, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за водите
1. Областен управител на област Стара Загора
2. Кмет на Община Стара Загора
3. Кмет на Община Братя Даскалови
4 Кмет на Община Гурково
5. Кмет на Община Гълъбово

6.

Кмет на Община Казанлък
7. Кмет на Община Мъглиж
8. Община Николаево
9. Община Опан
10. Община Павел баня
11. Община Раднево
12. Община Чирпан