АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


Органи на управление на Асоциацията

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К – СТАРА ЗАГОРА

Областен управител на област Стара Загора и представител на Държавата в Общото събрание на Асоциация по В и К – Стара Загора

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К – СТАРА ЗАГОРА

 

 Държава/община
Обхвата на обособената територия
Брой жители
Процентно съотношение на гласовете
в „Асоциация по В и К – Стара Загора”
%
Държава   35
Община Стара Загора 151096 ж.     31,98
Община Братя Даскалови 7736 ж. 1,64
Община Гурково 5275 ж. 1,12
Община Гълъбово 10779 ж. 2,28
Община Казанлък 66169 ж. 14,00
Община Мъглиж 9754 ж. 2,06
Община Николаево 4470 ж. 0,95
Община Опан 2734 ж. 0,58
Община Павел баня 13075 ж. 2,77
Община Раднево 17193 ж. 3,64
Община Чирпан 18859 ж. 3,99

Население на област Стара Загорa                        307140 ж.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО В И К – СТАРА ЗАГОРА

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ, съгласно чл. 198е, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за водите
1. Областен управител на област Стара Загора
2. Кмет на Община Стара Загора
3. Кмет на Община Братя Даскалови
4. Кмет на Община Гурково
5. Кмет на Община Гълъбово
6. Кмет на Община Казанлък
7. Кмет на Община Мъглиж
8. Кмет на Община Николаево
9. Кмет на Община Опан
10. Кмет на Община Павел баня
11. Кмет на Община Раднево
12. Кмет на Община Чирпан