АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРА


Обща информация

Асоциациите по ВиК са особен вид юридически лица, създадени по силата на Закона за водите /ЗВ/. Те не са търговски дружества, не формират и не разпределят печалба и не могат да извършват други дейности освен предвидените в ЗВ. Асоцоацията е с адрес на управление в сградата на областната администрация, в която се намира съответната обособена територия. Дейността на асоциацията е насочена към постигане на устойчиво използване на водите и опазването им; съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията; осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги чрез ефективен контрол върху дейността на В и К оператора за спазване на сключения с него договор за поддържане, стопанисване и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на услуги на гражданите.

Организацията и дейността на асоциацията е регламентирана в Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. В правилника подробно е регламентирана институционалната структура на асоциациите, включително правомощията на органите и процедурите за взимане на решения.

 

Органите на управление на асоциацията са общото събрание и председателя:

 

  • Общото събрание се състои от представителите на държавата и общините – областния управител и кметовете общините
  • Председателя на асоциацията е областния управител

 

Общото събрание е органът, натоварен с вземане на стратегическите решения на асоциацията – приемане на бюджета, регионалните генерални планове за ВиК, избор и сключване на договор с ВиК оператор.

Председателя на асоциацията ръководи ежедневната ѝ дейност и я представлява, организира изпълнението на решенията на общото събрание, утвърждава длъжностно разписание, сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите.

Приходите в бюджета на асоциацията се набират от вноски от членовете и дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми, с изключение на ВиК дружеството, с което е сключен договор и подлежи на контрол или Държавната комисия по енергийно и водно регулиране.

Асоциацията, чрез договор, е възложила на „ВиК“ ООД, гр. Стара Загора, в качеството му на оператор, стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите в обособената територия.

 

Договорът включва:

 

  • обхвата на дейностите и отговорностите на оператора по предоставянето на В и К услуги;
  • задължения за стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията;
  • разпределение на отговорностите по отношеение на извършването и финансирането на инвестиции във В и К системите и съоръженията, включително в случаите на финансиране от фондовете на ЕС;
  • правила за предаване на съществуващите В и К системи и съоръжения за експлоатация на оператора;
  • условията и реда за предоставяне на В и К оператора за експлоатация на новоиградените и предстоящите за изграждане В и К системи и съоръжения в обособената територия;
  • критериите и показателите за осъществяване на контрол върху дейността на В и К оператора и изисквания към качеството на услугите, и други.

Асоциацията контролира изпълнението на задълженията на В и К оператора, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на активите, реализирането на инвестиционната програма, изпълнението на договорните показатели за качество, както и другите задължения, предвидени в договора. Механизмите за контрол не могат да дублират контролните правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и другите компетентни органи!

Потребителите, обслужвани от съответния В и К оператор могат да подават до асоциацията сигнали за неизпълнения на задълженията на В и К оператора по договора му с асоциацията и за неизпълнение на контролните правомощия на асоциацията спрямо В и К оператора.