АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРАКонкурси

Асоциация по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, на основание чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и Заповед № АВиК-ЧР-З-17/14.09.2023 г. на председателя на Асоциацията обявява конкурс за длъжността „Инженер, водоснабдяване и канализация (ВиК експерт)“, при следните условия:

Място на работа – Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, с адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, ет. 10, ст. 3 и 4.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: отговаря за всички технически ВиК въпроси във връзка с дейността на АВиК, като подпомага изпълнението на задълженията на АВиК, вменени ѝ по закон или договорно, включително за изпълнението на решенията на Общото събрание на АВиК и разпорежданията на нейния председател.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Висше инженерно образование в сферата на ВиК;
  • Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;
  • Трудов стаж по специалността поне 2 години;
  • Компютърна грамотност – MS Office, специализиран софтуер, бази данни и регистри с информация относно ВиК системите и съоръженията и други ВиК въпроси;
  • Познаване и разбиране на нормативните актове, включително подзаконовите такива, свързани с дейността на АВиК и в областта на ВиК сектора.

Други допълнителни изисквания – да притежава умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентираност към резултати, аналитична компетентност.

Продължителност на работното време –пълен работен ден, 8 часа дневно при 5-дневна работна седмица.

Основно месечно трудово възнаграждение – 1375 лв. бруто.

Начин на провеждане на конкурса – преглед на заявленията за съответствие на минималните изисквания и допускане до втори етап – събеседване с кандидатите.

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат заявление по образец, към което да приложат:

  • Автобиография европейски формат;
  • Копие от диплома с приложения за висше образование и придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;
  • Документи, удостоверяващи придобит трудов стаж;
  • Копия от други документи по преценка на кандидата.

При подаване на заявление за участие в конкурсната процедура на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност, за да се запознаят с нея.

Документите на кандидатите ще се приемат от 09:00-12:00 ч. и от 12:30-17:30 ч. в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, ет. 10, ст. 3 в едномесечен срок от публикуване на обявлението за конкурса.

Списъците на допуснатите/недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса ще се поставят на информационното таблото на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, етаж 10 и ще се публикуват на електронната ѝ страница http://avik.sz.government.bg/.

Обявлението за конкурса се публикува в един местен вестник – „Национална бизнес поща“, на информационното таблото на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, етаж 10 и на интернет страницата ѝ http://avik.sz.government.bg/.

Дата на публикуване на обявлението: 18.09.2023 г.