АСОЦИАЦИЯ ПО В И К НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" EООД, ГР. СТАРА ЗАГОРАКонкурси

П Р О Т О К О Л

от проведен на 25.07.2018 г. конкурс за длъжността „Инженер, водоснабдяване и канализация (ВиК експерт)“ в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

Днес, 25.07.2018 г., от 10:30 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора комисия, назначена със Заповед №АВиК-РД-ЗД-5/09.07.2018 г. на председателя на Асоциация по ВиК – Стара Загора, в състав:

Председател:

Мадлена Чешмеджиева – главен счетоводител на Асоциация по ВиК – Стара Загора

Членове:

  1. Ваня Панова – главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС в Областна администрация Стара Загора
  2. Светла Митева – главен счетоводител, дирекция АПОФУС в Областна администрация Стара Загора

проведе по обявения начин – интервю, конкурс за длъжността „Инженер, водоснабдяване и канализация (ВиК експерт)“ в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.

На интервюто се яви следният кандидат:

  1. Лора Николаева Малчева – заявление за участие в конкурс №АВиК-АП-04-3/13.06.2018 г.

На кандидата бяха поименно представени членовете на конкурсната комисия. Последва представяне и на участника в конкурса – професионална биография и квалификации. Събеседването продължи с въпроси на членовете на комисията към кандидата, свързани с мотивацията му за работа и професионалните му цели за развитие, както и въпроси за дейността на Асоциацията, уредена в Закона за водите и Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

Оценяването на кандидата се извърши по петобалната система, като 5 беше най-високата оценка, а 1 най-ниската. Въз основа на представените документи и проведеното събеседване, след като комисията оцени професионалната подготовка, комуникативните способности и личностно присъствие, необходими за заемане на обявената позиция, обобщените оценки са както следва:

Име, презиме, фамилия на кандидата

Общи оценки на комисията

Средноаритметичен резултат

1.

Лора Николаева Малчева

5

5

5

5

             

С оценка 5 комисията обявява за успешно издържал интервюто:

  1. Лора Николаева Малчева – заявление за участие в конкурс №АВиК-АП-04-3/13.06.2018 г.

Комисията класира за длъжността „Инженер, водоснабдяване и канализация (ВиК експерт)“ в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, както следва:

  1. Лора Николаева Малчева – заявление за участие в конкурс №АВиК-АП-04-3/13.06.2018 г.

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........………

   /Мадлена Чешмеджиева/

            ЧЛЕНОВЕ:

1. Ваня Панова ………………

2. Светла Митева ………………

 

 

26.07.2018 г.


 

 

П Р О Т О К О Л

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Инженер, водоснабдяване и канализация (ВиК експерт)“ в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

 

Днес, 23.07.2018 г., конкурсна комисия в състав:

Председател: Мадлена Чешмеджиева – главен счетоводител в Асоциация по ВиК – Стара Загора

Членове: 1. Ваня Панова – главен юрисконсулт, дирекция АПОФУС в Областна администрация Стара Загора

2. Светла Митева – главен счетоводител, дирекция АПОФУС в Областна администрация Стара Загора

определена със Заповед №АВиК-РД-ЗД-5/09.07.2018 г. на председателя на Асоциация по ВиК – Стара Загора, проведе заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Инженер, водоснабдяване и канализация (ВиК експерт) в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. Документи за участие са подадени в срок в деловодството на Областна администрация Стара Загора от един кандидат – Лора Николаева Малчева. При разглеждане на постъпилите документи комисията взе предвид следното:

  1. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите.

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1. 1. Заявление по образец за участие в конкурс;

1. 2. Автобиография европейски формат;

1. 3. Копие от диплома с приложения за висше образование и придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

1. 4. Копия от други документи по преценка на кандидата.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

2. 1. 1. Висше инженерно образование в сферата на ВиК;

2. 1. 2. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър;

2. 1. 3. Компютърна грамотност – MS Office, специализиран софтуер, бази данни и регистри с информация относно ВиК системите и съоръженията и други ВиК въпроси;

2. 1. 4. Познаване и разбиране на нормативните актове, включително подзаконовите такива, свързани с дейността на АВиК и областта на ВиК сектора;

2. 2. Други допълнителни изисквания – да притежава умения за работа в екип, комуникативна и професионална компетентност, ориентираност към резултати, аналитична компетентност.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени документи според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Лора Николаева Малчева

 

Да

Да

-

 

  1. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до интервю следните кандидати:

1. Лора Николаева Малчева – заявление за участие в конкурс №АВиК-АП-04-3/13.06.2018 г.

Посоченият кандидат трябва да се яви на интервю на 25.07.2018 г. от 10:30 часа в сградата на Областна администрация Стара Загора.

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .........………

    /Мадлена Чешмеджиева/

            ЧЛЕНОВЕ:

1. Ваня Панова ………………

2. Светла Митева ………………

 

Дата: 23.07.2018 г.